churchlife
philoptochos-gr
English LanguageGreek Language

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Όραμα

Η Ελλινική Ορθόδοξη οργάνωσι Κυριών Φιλοπτώχου Αδελφότητος είναι ο επίσημος φιλανθρωπικός οργανισμός τής Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Κάθε κοινότης η οποία ανήκει εις τήν Αρχιεπισκοπή οφείλει νά οργανώση τμήμα Φιλοπτώχου, τό οποίον υπάγεται εις τά Γραφεία τής Εθνικής Φιλοπτώχου. Τό τμήμα τού Αγίου Νικολάου έχει γίνει ο φάρος τής ελπίδας, τής αγάπης, τής υποστήριξις πρός τήν εκκλησία μας καί τήν κοινότητά μας διά περισσότερον από 50 χρόνια.

Αποστολή

Ιστορία και Επιτεύγματα

από Τίνα Χάρις
Μετάφρασις-- Ευαγγελία Σαλιάρη

Έκ μέρους τής Φιλοπτώχου, επιθυμούμε όπως ευχαριστήσωμε τήν Δις Τίνα Χάρις διά την αφιέρωσι τού χρόνου της πρός τήν σύνταξιν τού ωραίου, ενημερωτικού καί Χριστιανικού άρθρου της τό σχετικό μέ τήν εργασία, δραστηριότητες καί τόν πραγματικό σκοπό τής οργανώσεώς μας.

Έκ τού Συμβουλίου τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος τού Αγίου Νικολάου

Νά βοηθά τούς φτωχούς, τούς στερημένους, τούς πεινασμένους, τούς ηληκιωμένους, τούς άρρωστους, τούς άνεργους, τά ορφανά, τούς φυλακισμένους, τίς χήρες, τούς ανάπηρους, τά θύματα καταστροφών, νά αναλαμβάνει τόν ενταφιασμόν τών πτωχών, καί νά προσφέρη βοήθεια είς όποιον έχει τήν ανάγκη τής εκκλησίας μέσω συγκεντρώσεως χρημάτων.

Αυτό τό συστατικό αποτελεί τόν πυρήνα τής υπάρξεως τής Φιλοπτώχου. ‘Οπως βλέπωμε γύρω μας, ειδικά κατά τήν σημερινή οικονομική αστάθεια εις τήν οποίαν οικογένειες καί άτομα χρειάζονται βοήθεια διότι αδυνατούν πλέον νά ανταπεξέλθουν τά καθημερινά τους πρός τό ζήν έξοδα, όπου εργασίες έχουν εξαφανισθεί, άνθρωποι κινδυνεύουν νά χάσουν τά σπίτια τους, οί ασφάλειες δέν καλύπτουν τίς ιατρικές τους ανάγκες ή καί έχουν τελείως χαθεί, καί γονείς δέν δύνανται πλέον νά ταίσουν τά παιδιά τους. Πού μπορούν νά στραφούν αυτοί οι άνθρωποι γιά παρηγοριά καί βοήθεια? Εις τήν Φιλόπτωχον! Από τήν αρχή τής ιδρύσεως, τό τμήμα μας είναι έτοιμο νά προσφέρη διά τίς ανάγκες ατόμων καί οικογενειών τών οποίων οι ζωές έχουν επιρεασθή από τραγικές καταστάσεις, καί συνεχίζει νά βρίσκεται στό πλευρό τους έως νά βρούν τίς δυνατότητες νά σταθούν καί πάλι στά πόδια τους. Ή Φιλόπτωχος προσφέρει ακόμα βοήθεια σέ οικογένειες καί άτομα διά ενταφιασμό ανθρώπων, ή καί αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τά έξοδα σέ ορισμένες περιπτώσεις.

Ένας τρόπος υπηρεσίας πρός τήν κοινότητα είναι η ίδρυσις τής επιτροπής Απόρων, η οποία αναλαμβάνει τίς περιπτώσεις ειδικών αναγκών. Αποτελείται από μία επιτροπή αφοσιωμένων κυριών αί οποία είναι διαθέσιμες 24 ώρες επτά ημέρες τήν εβδομάδα, έτοιμες νά προσφέρουν τήν βοήθεια τους στίς ώρες οικονομικής κρίσεως, όπου χρειασθούν. Ή επιτροπή αυτή συνεργάζεται πολύ κλειστά μετά τού Ιερέως τής Εκκλησίας μας ό οποίος πολλές φορές ενημερώνει τήν επιτροπή διά περιπτώσεις ανάγκης βοηθείας.

Κατά καιρούς έχουν έρθει στήν προσοχή τής Φιλοπτώχου μας περιπτώσεις ατόμων, τά οποία λόγω ιατρικής θεραπείας, φιλοξενούνται από οικογένειες τής κοινότητας μας, καί χρειάζονται βοήθεια. Διά νά ελλατωθούν οί δαπάνες των τότε ή Φιλόπτωχος μετά συνεργασίας τού Ροδιακού συλλόγου Διαγόρας καί άλλων τοπικών οργανισμών διοργανώνουν ειδική εκδήλωσι συγκεντρώσεως χρημάτων τό ονομαζόμενον «Γεύμα τής Αγάπης» τού οποίου πάντα ή επιτυχία αντανακλά τήν αγάπη καί τήν συνεργασία ανάμεσα στούς οργανισμούς πού λαμβάνουν μέρος.

Είς τό παρελθόν ή Φιλόπτωχος είχε αναλάβει τήν χρηματικήν υποστήριξιν ενός παιδιού από τήν Ακαδημία Αγίου Βασιλείου διά τίς σπουδές του, καθώς επίσης καί τίς δαπάνες τής δυετούς φοιτήσεώς του είς τό κολλέγιο. Τό αποτέλεσμα ήτο νά επέλθη σημαντική αλλαγή στήν ζωή του.

Τό τμήμα μας προετοιμάζει γεύματα διά τό πρόγραμμα Our Daily Bread (τόν άρτον ημών τό επιούσιον). Οί αφοσιωμένες κυρίες ετοιμάζουν τά φαγητά μιά φορά τόν μήνα όλον τόν χρόνο. Επί προσθέτως, ή Φιλόπτωχος μας προμηθεύει κότες μηνιαίως στό ίδρυμα της περιφερείας μας Family Crisis Center. Επίσης κατά καιρούς ετοιμάζονται καί σερβίρονται φαγητά εις τό Ronald McDonald House, όπου παιδιά καί οικογένειές τους, μέ σοβαρές αρρώστιες στεγάζονται σάν νά ευρίσκονται στό σπίτι τους μακριά όμως από τό σπίτι της πατρίδας τους.

Ετησίως ή Φιλόπτωχος ζητεί από τήν κοινότητα τήν συγκέντρωσιν κονσερβοποιημένων φαγητών διά όσους δυσκολεύονται μέ τήν καθημερινή δαπάνη τροφής. Επίσης μοιράζει όλα τά επί πλέον φαγητά από κάθε εκδήλωσι τής κοινότητας είς τά τοπικά ιδρύματα κρίσεως.

Πρόσφατα ή Φιλόπτωχος μας ξεκίνησε διά μία αποστολή ή οποία έχει γίνει ό αξιοσημείωτος δίκτης όχι μόνον διά τήν Ορθόδοξη κοινότητα τής Βαλτιμόρης, αλλά ακόμα καί διά τήν ολόκληρη Μητρόπολη τής Νέας Υερσέης--το Οίκημα Φιλοξενίας (Philoxenia House). Τό σπίτι αυτό έχει ιδρυθεί όταν έγινε αντιληπτή ή ανάγκη διά περισσότερη άνετη καί χαμηλού κόστους στέγασης είς άτομα τά οποία χρειάζονται ιατρική συμβουλή καί περίθαλψη είς τά άρτια καί φημισμένα νοσοκομεία τής περιφερείας τής Βαλτιμόρης. Τό σπίτι ευρίσκεται ακριβώς απέναντι από τήν εκκλησία τού Αγίου Νικολάου ή οποία παρέχει παρηγοριά καί συντροφιά σ’αυτούς πού χρειάζονται ιατρική θεραπεία καί πνευματική ανακούφιση. Τό σπίτι τής Φιλοξενίας έχει ανοικτές τίς πόρτες του διά όλους τούς ανθρώπους νέους καί ηλικιωμένους από όλο τόν κόσμον, καί από τήν 2αν Φεβρουαρίου τού 2002, έχει στεγάσει πάνω από 62 οικογένειες από κάθε ήπειρο τού κόσμου. Οί νόμοι τού οικήματος ορίζουν ότι μόνον άτομα τά οποία λαμβάνουν ιατρική θεραπεία μπορούν νά στεγαστούν, μέ ένα ακόμα συνοδό τούς ή σέ περίπτωσι μικρού παιδιού νά παραμείνη καί αδελφός-αδελφή. Ή διάρκεια παραμονής ορίζεται πάντα από τόν θεράποντα ιατρόν.

Δυστυχώς κατά καιρούς ή Επιτροπή Φιλοξενίας αναγκάζεται νά αρνηθή τήν αίτησιν παραμονής σέ οικογένειες λόγω περιορισμένου χώρου. Όμως ή επιτροπή ευρίσκεται είς τό προκαταρτικόν στάδιο προετοιμασίας σχεδίων όπως προεκτείνει τό υπάρχων κτήριο καί μεγαλώσει τήν χωριτηκότητα πρός εξυπηρέτησιν περισσοτέρων οικογενειών.

Ή επιτροπή Νοσοκομείων καί Γηροκομείων εκτελεί τίς μηνιαίες επισκέψεις τής σέ μέλη τής κοινότητας τά οποία ευρίσκονται στά διάφορα ιατρικά ιδρύματα. Όμως κυβερνητικός νόμος απαιτεί όπως υπάρχει άδεια τής αμέσου οικογένειας πρίν τήν επίσκεψιν. Στήν διάρκεια τού Πάσχα καί τών Χριστουγεννιατικών εορτών ή επιτροπή επισκέπτεται τούς μή δυνάμενους νά βγούν καί προσφέρει μικρά δώρα.

Ή Φιλόπτωχος έχει τό εξαιρετικόν προνόμιον νά μπορή νά τηρεί τά λόγια τού Χριστού βοηθώντας τούς αρρώστους καί ταίζοντας τούς φτωχούς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Νά προωθεί τήν ελεημοσύνη, τήν αγαθοεργία καί τόν φιλανθρωπικόν σκοπόν τής Ελλινικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μέσω διδακτικών προγραμμάτων παρουσιάσεων, ομιλίες εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων καί άλλων μορφωτικών ερευνών.

Τό δεύτερο συστατικό είναι ή άμεση αποστολή τού Εθνικού καί Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Αυτά τά προγράμματα όμως χρηματοδοτούνται από όλα τά τμήματα τών Φιλοπτώχων. Κάθε χρόνο τά Εθνικά καί Μητροπολιτικά Συμβούλια πληροφορούν τά τμήματα διά τίς ετήσιες υποχρεώσεις των αί οποίαι πρέπει νά ονομαστούν ως καθορισμένα ποσά εις τό ταμείον μας. Σέ μερικές περιπτώσεις, απαιτούνται από τά τμήματα όπως συγκεντρώσουν ποσά από περιφορά δίσκων κατά τήν διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας ή νά αναλάβουν ειδικές εκδηλώσεις όπως υποστηρίξουν οικονομικά τίς υποχρεώσεις των.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Νά διατηρή καί νά διαιωνίζη τίς Ορθόδοξες Χριστιανικές ιδέες καί τήν Ορθόδοξη Χριστιανική οικογένεια, καί μέσω αυτών νά προωθεί τήν Ελληνική Ορθόδοξη πίστη καί παραδόσεις, σύμφωνα μέ τά δόγματα, κανόνες, διδάγματα, θεική λατρεία, συνήθειες καί έθιμα.

Τό τρίτο συστατικό ευρίσκεται μέσα στά όρια τής κλειστής συνεργασίας τού Ιερέως τής Εκκλησίας μας, μετά τής Φιλοπτώχου καί τής κοινότητος. Ετησίως αναλαμβάνει τίς ακόλουθες εκδηλώσεις--Τήν εορτή τής Βασιλόπιτας τής Πρωτοχρονιάς διά τήν κοινότητα καί Φιλόπτωχον, τό αποκριάτικο γλέντι, τήν Καθαρά Δευτέρα μέ τό νηστίσιμο δείπνο μετά από τό πρώτο απόδειπνο τήν πρώτη ημέρα τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τήν τιμή τής Μητέρας τόν μήνα Μάιο, τόν στολισμό τού Επιταφίου τήν Μεγάλη Παρασκευή τό πρωί, τήν εορτή τών προστάτων τής Φιλοπτώχου Αγίων Αναργύρων, Κοσμά καί Δαμιανού, μέ γεύμα κατά τό οποίον γίνεται καί σχετική ομιλία μέ ενδιαφέροντα θέματα, τήν ετήσια επίδειξη μόδας τήν Άνοιξη όπου μοντέλα νέας ηλικίας καί μεγαλύτεροι επιδεικνύουν τήν τελευταία μόδα καί τά έσοδα παραχωρούνται σέ υποτροφίες καθώς καί βραδυές οικογενειακών bingo μέ διάφορα αντικείμενα αντί χρημάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Νά προωθεί τήν συμμετοχή εις τίς δραστηριότητες τής Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος, μέ τήν συνεργασία τού Ιερέως καί τού Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τό τέταρτο συστατικό είναι τό γεγονός ότι η Φιλόπτωχος μας συντονίζει δραστηριότητες μαζί μέ τόν Ιερέα καί τό Κοινοτικό Συμβούλιο. Τό τμήμα μας παίζει σημαντικό ρόλο είς τήν κοινότητα προετοιμάζοντας καί αναλαμβάνοντας τό σερβίρισμα κατά τήν ετήσια εορτή τού εσπερινού τού Αγίου Νικολάου στίς 5η Δεκεμβρίου. Επίσης προσφέρει οικονομική υποστήριξη στό ετήσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα διδαχής τού Ευαγγελίου καί δίνοντας υποτροφίες εις άξιους μαθητάς κολλεγίων τής κοινότητας. Επί πλέον, προσφέρει οικονομική βοήθεια σέ παιδιά πού επιθυμούν νά πάρουν μέρος στήν εβδομαδιαία κατασκήνωσι τού CYC κάθε καλοκαίρι εις τήν οποίαν συμμετέχουν καί οι τέσσερις εκκλησίες τών τοπικών κοινοτήτων.

Επειδή οι Εθνικοί Κανονισμοί απαιτούν όπως τά τμήματα μπορούν νά χρησιμοποιούν τά οικονομικά τους μόνον διά νά προωθούν τήν αποστολή τής οργανώσεως, η Φιλόπτωχος μας αναγνωρίζοντας τίς ανάγκες τής Εκκλησίας μας έχει αναλάβει ειδικές εκδηλώσεις συγκεντρώσεως χρημάτων μέσα σέ αυτά τά χρόνια. Μεταξύ αυτών τών δραστηριοτήτων είναι η αγορά τραπεζιών καί καθισμάτων διά τήν μεγάλη κοινοτικήν αίθουσα, χρηματική δωρεά πρός τό έργο τής Πλατείας, επισκευή και βερνίκωμα των καθισμάτων (στασίδια) τής Εκκλησίας, τήν τοποθέτησιν τής Πλατυτέρας Εικόνος τής Παναγίας καί τού Χριστού μας, καί τό σύστημα κληματισμού τής Εκκλησίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Τό φιλανθρωπικό έργο τής Οργανώσεως πρέπει νά εκτελείται μέ διακριτικότητα, ευγένεια καί καλωσύνη.

Η Φιλόπτωχος είναι διαθέσιμη νά βοηθήση τόν καθένα οποίος έχει ανάγκη οικονομικής υποστηρίξεως. Όμως πολλοί διστάζουν όταν νομίζουν ότι η καταστάσις τους θά γνωστηκοποιειθή. Διά νά εξαλλειφθή κάθε φόβος ότι αυτές τίς περιπτώσεις μπορούν νά δημοσιευθούν, η επιτροπή τών Απόρων έχει δημιουργήσει ένα σύστημα μέ τό οποίον αριθμίζονται οι περιπτώσεις πού αφορούν τίς ατομικές καταστάσεις, όπως προστατευθεί η ταυτότητα εκείνων πού ζητούν βοήθεια. Πάντοτε χρησιμοποιείται διακριτηκότητα καί προσωπικά ονόματα ποτέ δέν αναφέρονται ή γνωστοποιούνται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Όρκος του Γραφείου

Βεβαιώ επισήμως ότι θά τηρώ τά δόγματα, τίς διδασκαλίες, παραδόσεις, ιερούς κανόνες, λατρεία καί ηθικές αξίες τής Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς επίσης τό σύνταγμα τού τμήματος, διδάγματα καί κανονισμούς τής Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καί ότι θά εκπληρώνω πιστώς καί ειλικρινώς τά καθήκοντα καί υποχρεώσεις απαιτούμενα από τό Συμβούλιο τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος. Ει ο Θεός βοηθός ειμί.

Τελικά αυτός είναι ο όρκος τόν οποίον παίρνουν τά μέλη του Συμβουλίου του κάθε τμήματος. Αυτές οι λίγες λέξεις σφραγίζουν τήν υποχρέωσιν πού παίρνει πρός τόν εαυτόν του όχι μόνο τό κάθε μέλος πού υπηρετεί τό Συμβούλιο αλλά καί τό κάθε μέλος τού συλλόγου όταν αποφασίσει νά συμμετέχη εις τήν Φιλόπτωχον . Εμπιστευόμαστε τούς εαυτούς μας όχι μόνον νά ακολουθούμε τούς κανόνες καί όρους τής Φιλοπτώχου αλλά τό σπουδαιότερον νά ζούμε μία ζωή όπως απετείται από τήν Εκκλησία μας. Είναι ιερόν πρόνομιον νά υπηρετούμε τήν Εκκλησία μας καί τόν Θεό μας ως μέλη τής Φιλοπτώχου, καί τά λόγια αυτού τού Όρκου πρέπει νά θεωρηθούν πολύ σοβαρά από όλους πού παίρνουν μέρος διά νά υπηρετήσουν σέ αυτό τό Συμβούλιο.

Αυτό δέν θεωρήτε αφήγησις τής ολόκληρης ιστορίας τής Φιλοπτώχου τού Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά τά χρόνια πολλές κυρίες έχουν θυσιάσει τόν χρόνον τους καί έχουν προσφέρει τά ταλέντα τους σ’αυτή τήν φιλανθρωπική οργάνωσι. Επιθυμώ όπως αναγνωρίσω καί ευχαριστήσω τά μελή πού έχουν υπηρετήσει πρίν από εμάς διότι χωρίς τήν αφωσίωσί τους η Φιλόπτωχος μας δέν θά ήτο η οργάνωσις πού σήμερα γνωρίζουμε. Διά αυτά τά μέλη πού δέν ευρίσκονται σήμερα έν τή ζωή, ας είναι η μνήμη τους αιωνία.

Άς οδηγεί η ιερή δύναμις καί φώτιση τού Θεού καί Κυρίου μας Ιησού Χριστού τήν Φιλόπτωχο μας όπως εκπληρώνει τίς ευθύνες τής μέ αγάπη καί ομόνοια. Σήμερα η Εκκλήσια τού Αγίου Νικολάου θεωρείται ευλογημένη νά έχη τόση ενεργητική καί φιλεύσπλαχνο Φιλόπτωχο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ